Breadcrumb

Информации за итни ситуации

КОНТАКТ ЗА ИТНИ СИТУАЦИИ

Совети за итни случаи - Контакти / броеви за итни случаи

КОНЦЕПТИ ЗА ИТНИ СИТУАЦИИ

Messer обезбедува експертиза за да ги вклучите безбедносните аспекти во употребата на индустриски гасови во вашето „планирање на алармот“. Доколку сте клиент на Messer, со испораката на производот ќе добиете техничка документација и листови за безбедност на материјалот. За време на инсталацијата на опремата, правните барања и најдобрите практики во индустријата ќе бидат применети и ќе бидете обучени за тоа. Messer може да ви помогне и со совети да ги подобрите безбедносните мерки.


КОНТАКТ ЗА ИТНИ СЛУЧАИ

Во продолжение, список на адреси и лица со кои треба да контактирате во случај на итност. Што се однесува до сите итни повици, Ве молиме, кога ќе се јавите на кнтактот  во Месер да имате информација за местото, времето на инцидентот, лицето за контакт и обемот на инцидентот.

Информации за итни ситуации

КОНТАКТ ЗА ИТНИ СИТУАЦИИ

Совети за итни случаи - Контакти / броеви за итни случаи

Asset Publisher

Бојан
Крстовски
безбедност / инженеринг