Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Политика за квалитет и безбедност на производот - Messer Vardar Tehnogas

Breadcrumb

Asset Publisher

null Политика за квалитет и безбедност на производот

Политика за квалитет

 • Daniela Dankovic
 • -
 • Sep 07, 2020
 • -

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОД

                                                                                                  

Наше мото:

“ЈА СЛЕДИМЕ САМО, И САМО ТРАЕКТОРИЈАТА КОЈА ЈА ТРАСИРА КУПУВАЧОТ”

Бизнис цел на Мессер Вардар Техногас, е:

“ДА БИДЕМЕ СЕКОГАШ ЧЕКОР НАПРЕД, ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНИЧКИ, МЕДИЦИНСКИ И СПЕЦИЈАЛНИ ГАСОВИ, СЛЕДЕЈЌИ ГИ РАЗВОЈНИТЕ ТРЕНДОВИ НА ПАЗАРОТ И СТРЕМЕЈЌИ СЕ ДА СЕ ДОСТИГНЕ НАЈДОБРОТО- НЕ ПРВИ, НО ЕДИНСТВЕНИ”

Потврда на успешното оржување на Системот за управување со квалитет и Системот за безбедност на храна, се темелат на следново:

 • Стручното оспособување на нашиот персонал, за производството на  квалитетен и безбеден производ,
 • Мотивирање на вработените и подигнување на нивото на тимското работење,
 • Почитување на желбите и потребите на нашите купувачи,
 • Производство на високо квалитетен и безбеден производ, кој е основа за производство на квалитетна и безбедна храна која ги задоволува потребите на потрошувачите,
 • Постојано подобрување на системот за управување со квалитет и безбедност на производот,
 • Грижа за работната средина со имплементација на принципите на добра хигиенска пракса-ДХП и добра производна пракса-ДПП,
 • Грижа за животната средина во и надвор од компанијата,
 • Реализација на производство на безбеден производ засновано на исполнување на меѓународни законски прописи, стандарди, ЕУ директиви, регулативи и сл.,
 • Подигање на конкурентската предност на пазарот, со континуирано иновирање на нови производи,
 • Беспрекорна грижа и контрола на квалитетот на суровината, контрола на производот во текот на производството и контрола при испорака на производот,
 • Изведување на интерни проверки на системот за управување со квалитет и безбедност на храна,
 • Примена на современа технолошка опрема и современи технолошки постапки,
 • Планирање на финансиските средства за одржување на системот за управување со квалитет ISO 9001:2015, системот за управување со заштита на жиотна средина ISO 14001:2015 Системот за управување со безбедност на храна FSSC 22000 rev. 4.1 и HACCP системот.

Nested Applications